Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Ma-Ku Kunststofftechnik

Artikel 1:Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Ma-Ku Kunststofftechnik; Opdrachtgever: degene(n) met wie opdrachtnemer in de hoedanigheid van consument of in de hoedanigheid van ondernemer een koop- en/of aannemingsovereenkomst heeft gesloten alsmede degene(n) aan wie opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht; Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Ondernemer: een niet-consument; Dagen: alle kalenderdagen.

Artikel 2:Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met opdrachtnemer betreffende de koop en verkoop, levering, – montage, be- en/of verwerking van de producten, die opdrachtnemer verkoopt, bewerkt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Op de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of anderszins niet van toepassing zijn, laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.5 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijziging(en) en/of aanvulling(en) treedt (treden) in werking één maand na bekendmaking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. De opdrachtgever die zich niet met de voorgenomen wijziging(en) en/of aanvulling(en) kan verenigen, heeft tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging(en) en/of aanvulling(en) de gelegenheid schriftelijk tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken, waarna de wijziging(en) en/of aanvulling(en) jegens opdrachtgever niet van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 In geval van colportage komt de overeenkomst tot stand door ondertekening door opdrachtnemer en opdrachtgever van de door of namens opdrachtnemer in tweevoud opgestelde overeenkomst. In alle andere gevallen komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer. De achteraf op te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst.

3.2 Mondelinge afspraken en bedingen door of namens opdrachtnemer binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd of vermeld zijn in de overeenkomst.

Artikel 4: Prijs

4.1 De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij opdrachtgever een ondernemer is dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging door opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

4.3 Opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van meer dan 10% gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bevoegdheid tot verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet dan wel opdrachtnemer aanbiedt het prijsverschil voor zover deze 10% daarmee wordt overschreden voor haar rekening te nemen.

4.4 Opdrachtnemer zal opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van de prijs op de hoogte stellen, waarbij de omvang van en de datum waarop de prijsverhoging zal ingaan wordt vermeld.

4.5 Indien opdrachtgever 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van de prijs van meer dan 10% niet wenst te aanvaarden en geen sprake is van de in 4.3 genoemde uitzonderingen, dan is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de in 4.4 bedoelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitoefenen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

5.2 Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

5.3 Indien schriftelijk (tevens) montage tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen, dan wordt hieronder verstaan: het demonteren van het oude kozijn(en), het monteren van het nieuwe kozijn(en) en het afwerken aan de buitenzijde met een afdichtband. Stuc-, metsel-, beton- en schilderwerk, het aanbrengen van een gipsplaat, de afwerking van de dagkant met een kunststof afwerkhoek en dergelijke vallen hier uitdrukkelijk niet onder. Voor zover van toepassing dient opdrachtgever hiervoor voor eigen rekening en risico zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 Opdrachtnemer zal opdrachtgever wijzen op gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, op gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever(s) ter beschikking zijn gesteld, op onvolkomenheden in de door of namens opdrachtgever(s) opgedragen werkzaamheden, in de door of namens opdrachtgever voorgeschreven werkwijzen en constructies en op onjuistheden in de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, waaronder (het vermoeden van) de aanwezigheid van asbest, voor zover opdrachtnemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Opdrachtgever draagt het risico voor schade als gevolg van (één van) deze gebreken en/of onvolkomenheden en/of onjuistheden.

5.5 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie, gegevens en stukken te verstrekken welke opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De opdrachtgever staat ervoor in dat het bouwwerk of het object waarin of waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht vrij is van asbest. Hiertoe verplicht opdrachtgever zich om een asbestinventarisatierapport door een daartoe erkend en gecertificeerd asbestinventarisatiebureau (SC 540) aan opdrachtnemer te verstrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel het betreffende bouwwerk of object eerst op of na 1 januari 1994 is gebouwd dan wel vervaardigd. Het aanbod en/of de inhoud van de overeenkomst is gebaseerd op de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie, gegevens en stukken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid daarvan, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en stukken, voor naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen noch voor de eventuele aanwezigheid van (verborgen) asbest. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken ter zake.

5.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, draagt opdrachtgever ervoor zorg dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over:

– de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunning(en), ontheffing(en), subsidie(s)en in een voorkomend geval de rapportage van een asbestinventarisatie. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever;

– het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;

– aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van gas, water en elektra zijn voor rekening van opdrachtgever.

5.7 De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst geen vertraging ondervindt. Voor zover opdrachtgever hiervoor geen zorg draagt, komen de daarmee verband houdende schade en kosten voor zijn rekening, tenzij de vertraging niet aan hem kan worden toegerekend.

5.8 Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende schade en kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Het niet-verkrijgen van de benodigde vergunning(en), ontheffing(en en/of subsidie(s) kan nimmer een grond opleveren voor opdrachtgever  om de koopovereenkomst niet gestand te doen.

5.9 indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever ter zake de benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en/of subsidie(s) kan verkrijgen, dan dient aan de navolgende voorwaarde te zijn voldaan, wil de opdrachtgever(s) zich in geval de vergunning(en), ontheffing(en) en/of subsidie(s) definitief is geweigerd op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen:

a) opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en/of subsidie(s) te hebben aangevraagd;

b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning-, ontheffing- en/of subsidieverlenende instantie dient opdrachtgever binnen de daarvoor gestelde termijn doch uiterlijk binnen 10 dagen na het daartoe strekkende verzoek te hebben voldaan;

c) opdrachtgever dient van alle stukken gericht aan of ontvangen van de desbetreffende instantie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na verzending respectievelijk ontvangst daarvan een kopie(ën) aan opdrachtnemer te sturen;

d) opdrachtgever dient bij een afwijzende beschikking op de door of namens de opdrachtgever gedane aanvraag van de benodigde vergunning(en), ontheffing(en) en/of subsidie(s) daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen.

Artikel 6: Wijzigingen en meer-/minderwerk

6.1 Door opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtnemer alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch voordat opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is aangevangen. Indien de door opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van opdrachtnemer een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd op deze grond de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door opdrachtgever geleden of te lijden schade van welke aard en omvang dan ook. Problemen voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van opdrachtgever.

6.2 Indien opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is aangevangen, is opdrachtgever gehouden alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging. Opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever.

6.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst – behoudens in het in 6.1 genoemde geval – blijkt dat voor een deugdelijke uitvoering daarvan aanvullende werkzaamheden nodig zijn, dan zal opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de overeenkomst alsmede van de hieraan verbonden kosten. Indien de kosten meer bedragen dan 25% van het overeengekomen bedrag is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer aanbiedt de kosten voor zover die deze 25% overschrijden voor haar rekening te nemen.

6.5 Indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de in 6.4 bedoelde mededeling van opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar hiertegen te maken, dan wordt opdrachtgever geacht deze aanvullende werkzaamheden te hebben aanvaard en is opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende (extra) kosten te voldoen.

Artikel 7: Leveringen en termijnen

7.1 De door opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtgever opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijnen te beschouwen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.

7.2 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde omtrent vertraging of verlenging van de levertijd/termijn, wordt de levertijd/termijn verlengd met de periode van de vertraging die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat als gevolg van het niet-voldoen van opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

7.3 De levertijd/termijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer benodigde materialen en diensten. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of vertraagde levering aan opdrachtnemer van de benodigde materialen en diensten of ten gevolge van andere niet aan opdrachtnemer te wijten omstandigheden wordt de overeengekomen Ievertijd/termijn verlengd met de periode van de vertraging.

7.4 Indien enige door opdrachtnemer opgegeven levertijd/termijn wordt overschreden, is opdrachtnemer ter zake eerst in verzuim nadat opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

7.5 In geval van levering op afroep, dient de afroep plaats te vinden uiterlijk drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten of het positief contractsbelang als omschreven in artikel 14.2 van deze voorwaarden te vergoeden, een en ander naar keuze van opdrachtnemer.

Artikel 8: Reclames

8.1 Opdrachtgever is gehouden de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken bij aflevering/oplevering te onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Worden hierbij zichtbare gebreken geconstateerd dan dient opdrachtgever deze binnen 8 dagen schriftelijk na aflevering/oplevering aan opdrachtnemer mede te delen.

8.2 In alle andere gevallen dienen klachten over gebreken in/aan de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Deze termijn van 14 dagen wordt voor opdrachtgever in de hoedanigheid van consument verlengd tot twee kalendermaanden.

8.3 De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten zodat opdrachtnemer in staat is om adequaat te reageren.

8.4 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst geeft opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer op te schorten.

8.5 Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht, dan is opdrachtnemer gerechtigd de betreffende overeenkomst alsnog uit te voeren zoals overeengekomen dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. In dat geval zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

8.6 Opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat opdrachtnemer de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld, conform het bepaalde in 8.1, 8.2 en 8.3, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake – door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn – vervallen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden op het kantoor van opdrachtnemer dan wel op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening, en wel als volgt: 40% binnen 7 dagen na inmeten; 50% bij aanvang montagewerkzaamheden; 10% bij op-/aflevering door opdrachtnemer.

9.2 Opdrachtgever zal op verzoek van opdrachtnemer een ongeclausuleerde standaard bankgarantie verstrekken voor het orderbedrag. De bankgarantie dient ten minste 1 week vóór datum van aanvang montage in het bezit van opdrachtnemer te zijn en dient geldig te zijn tot minimaal 1 maand na datum montage. De kosten die verband houden met de bankgarantie zijn voor rekening van opdrachtnemer Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van opdrachtnemer is of deze bankgarantie zich niet uitstrekt tot het orderbedrag, dan geldt het bepaalde in artikel 14 en zal de geplande montage geen doorgang vinden terwijl opdrachtnemer de kosten uit hoofde van de geplande montage op opdrachtgever zal kunnen verhalen.

9.3 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij na het verstrijken van de betreffende betalingstermijn van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke rente of wettelijke handelsrente in geval van de opdrachtgever-ondernemer, hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

9.4 Opdrachtgever dient te betalen zonder enige aftrek.

9.5 Van opdrachtgever in de hoedanigheid van ondernemer wordt elke verrekeningsbevoegdheid uit welke hoofde en om welke reden dan ook uitdrukkelijk uitgesloten en schorten bezwaren tegen de hoogte van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever-ondernemer diens betalingsverplichting niet op.

9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij tijdige betaling van de factuur.

9.7 Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overigens toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke worden berekend overeenkomstig het tarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten daarvoor hanteert, zulks met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro). Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 De door opdrachtnemer geleverde goederen blijven tot aan de voldoening door opdrachtgever van alle vorderingen die uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van rente en kosten, uitsluitend eigendom van opdrachtnemer

10.2 Tot aan het tijdstip van volledige voldoening als hiervoor in 10.1 bedoeld, is opdrachtgever niet bevoegd deze zaken aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. Indien derden enig recht op de geleverde zaken willen vestigen, is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van opdrachtnemer rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende goederen af te zonderen.

10.3 Voor het geval opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of aan door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

Artikel 11: Garantie

11.1 De deugdelijkheid van de door of namens opdrachtnemer geleverde en gemonteerde goederen, inclusief het geleverde glas, wordt bij normaal gebruik en normaal onderhoud volgens de op dat moment geldende gebruikelijke kwaliteitseisen en -voorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren te rekenen vanaf de datum van aflevering/oplevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 In afwijking van de in 11.1 genoemde periode van 10 jaar en behoudens eventuele andersluidende afspraken tussen partijen gelden voor de onderstaande producten de volgende garantietermijnen:

a. Hang- en sluitwerk: 2 jaar;

b. Het opstellen en bijstellen van ramen en deuren: 1 jaar;

c. Buitenzonweringen, screens en rolluiken: 1 jaar;

d. Binnenzonweringen: 1 jaar;

e. Raam- en deurhorren: 1 jaar;

f. Het eventuele motorische gedeelte ten behoeve van

de onder c en d genoemde producten (met uitzondering van elektronische besturing- en bedieningscomponenten):1 jaar.

Ten aanzien van, eventueel, niet genoemde producten zijn de garantievoorwaarden, zoals deze door de desbetreffende leverancier zijn bepaald, van toepassing.

11.3 Buiten de garantie vallen:

– gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage;

– gebreken die niet het gevolg zijn van het door of namens opdrachtnemer verrichte werk;

– gebreken in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;

– gebreken die het gevolg zijn van vormveranderingen in bouwkundige constructies, van niet op de juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/of van het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen;

– gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege opdrachtnemer (aan het geleverde) zijn of worden verricht;

– gebreken die het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig en/of ruw gebruik en/of verzuim van de opdrachtgever, diens rechtsopvolger of van derden dan wel door van buiten komende oorzaken;

– gebreken die het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

– gebreken die het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer;

– gebreken die niet binnen bekwame tijd nadat deze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan opdrachtnemer zijn gemeld, een en ander conform het bepaalde in artikel 8.1, 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden;

11.4 De garantie omvat uitsluitend de vervanging of het herstel ter vrije keuze van opdrachtnemer van hetgeen door opdrachtgever als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond.

11.5 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

11.6 De garantie geeft nimmer recht op schadevergoeding.

11.7 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, waaronder betalingsverplichting, die uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, is opdrachtnemer tot geen enkele garantie, hoe dan ook genaamd, gehouden.

Artikel 12: Financiering

12.1 Indien in de overeenkomst geen financieringsclausule is opgenomen, komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering voor rekening van opdrachtgever.

12.2 Indien de overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering kan opdrachtgever zich slechts op het niet verkrijgen van de benodigde financiering beroepen indien deze binnen 30 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan opdrachtnemer ten minste twee schriftelijk gemotiveerde afwijzingen overlegt van erkende geldverstrekkende instellingen, waarin opdrachtgever wordt geweigerd om onder de bij de erkende geldverstrekkende instellingen gebruikelijke bepalingen een geldlening verstrekt te krijgen ter hoogte van het orderbedrag. Opdrachtgever zal al het mogelijke verrichten ter verkrijging van de benodigde financiering.

12.3 Indien opdrachtgever uitstel verlangd van de in art. 12.2 genoemde termijn van 30 dagen, dient hij dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor het verstrijken van deze termijn schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

12.4 Indien opdrachtgever niet aan het in 12.2 gestelde voldoet, komt opdrachtgever geen beroep toe op ontbinding van de overeenkomst onder verwijzing naar het feit dat door hem geen financiering kan worden verkregen.

12.5 Indien opdrachtgever door de betreffende geldverstrekkende instelling niet wordt geaccepteerd voor het orderbedrag doch wel voor een lager bedrag, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen tot dit lagere bedrag. De tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt alsdan in onderling overleg in overeenstemming gebracht met dit lagere bedrag. De goederen en/of werkzaamheden welke alsdan ter beschikking zullen worden gesteld en/of zullen worden verricht, vertegenwoordigen in dat geval een waarde van ten hoogste dit lagere bedrag.

Artikel 13: Opzegging/ontbinding door opdrachtgever

13.1 Indien geen sprake is van een maatwerkovereenkomst heeft opdrachtgever het recht om zonder opgaaf van redenen de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van die overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Opdrachtgever kan hiervoor gebruik maken van het door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte standaard ontbindingsformulier of een brief sturen aan opdrachtnemer, Röntgenstraße 8, D-48599 Gronau, met de mededeling de overeenkomst te (willen) ontbinden. Dit formulier of deze brief dient uiterlijk op de veertiende dag na de dag van ontvangst van de overeenkomst door opdrachtnemer te zijn ontvangen.

13.2 Indien sprake is van een maatwerkovereenkomst of indien geen sprake is van een maatwerkovereenkomst, doch de in 13.1 genoemde

termijn van 14 dagen is verstreken en opdrachtgever de overeenkomst alsnog wil ontbinden, dan dient opdrachtgever zulks per aangetekende post aan opdrachtnemer mede te delen. Het staat opdrachtnemer vrij om al dan niet akkoord te gaan met de verlangde ontbinding van de overeenkomst, tenzij er sprake is van een verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer en dit tekortschieten ontbinding met al haar gevolgen rechtvaardigt. Mocht van een dergelijke uitzondering (aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst welke ontbinding daarvan rechtvaardigt) geen sprake zijn, dan is opdrachtgever in geval van ontbinding verplicht tot vergoeding aan opdrachtnemer van het door haar als gevolg daarvan geleden en te lijden verlies en gederfde winst.

13.3 Het in 13.2 genoemde verlies en gederfde winst worden gefixeerd op een bedrag van 30% van de koopprijs, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat haar geleden en te lijden verlies en gederfde winst tezamen hoger zijn dan dat bedrag.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding door opdrachtnemer

14.1 Opdrachtnemer is – onverminderd alle overige aan opdrachtnemer toekomende rechten – bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en direct volledige betaling te vorderen van al hetgeen opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden dan wel om de overeenkomst, zonder voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, te ontbinden, indien:

– opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen, jegens opdrachtnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt;

– aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd of opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, met betrekking tot opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overige opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. In dit laatste geval dient de tekortkoming ontbinding te rechtvaardigen;

– de onderneming van opdrachtgever geheel of ten dele wordt overgedragen en/of wordt geliquideerd en/of de ondernemersactiviteiten van opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst;

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– er sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 16.

14.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de kosten, de schade en de rente en het recht de nog niet betaalde maar wel ter uitvoering van de overeenkomst geleverde goederen terug te vorderen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichtingen.

15.2 Behoudens het bepaalde in artikel 15.1 is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever of door derden geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsook schade en/of kosten die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij (mede) sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer

15.3 Op de uitsluiting in artikel 15.2 kan geen beroep worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden, hetgeen slechts het geval kan zijn indien opdrachtgever een consument is.

15.4 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in de voornoemde leden op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht althans tot de overeengekomen prijs voor de geleverde goederen en/of de verrichte werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar zal worden uitgekeerd. Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis. .

15.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

15.6 Indien opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden opdrachtnemer van dit risico te vrijwaren.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke dan wel anderszins niet aan

opdrachtnemer toerekenbare omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder is (mede) begrepen: (burger)

oorlog(sgevaar), oproer, tekort aan personeel, werkliedenuitsluiting, stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of in andere bedrijven, niet-voorzienbare stag natie bij leveranciers, transportproblemen, overheidsmaatregelen, een algemeen gebrek aan benodigd materiaal, overstroming, wateroverlast, brand en andereernstige verstoringen in het bedrijf van opdrachtnemer of in dat van haar leveranciers.

16.2 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verplichtingen had moeten nakomen.

16.3 In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden of te lijden schade van welke aard en omvang dan ook.

16.4 In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien deze verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen zonder dat opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

16.5 Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht al gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer bevoegd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 17: Modellen, monsters en foldermateriaal

17.1 Is aan opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

17.2 Opdrachtgever zal zich nimmer kunnen beroepen op vermeldingen of kwalificaties in folder- of reclamemateriaal afgegeven door of namens opdrachtnemer daar de daarin gedane mededelingen met betrekking tot technische specificaties en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn.

17.3 Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid van modellen, monsters, folders of ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door of namens derden getoond, uitgegeven of verstrekt en is daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

Artikel 18: Geschillen

18.1 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer is gelegen en waar vanuit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

Facebook
YouTube
Instagram
Scroll naar boven